Rekisteriseloste

Vitec Acute Oy

Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteri. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14.

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Rekisterin pitämisen peruste
 5. Rekisterin käyttötarkoitus
 6. Rekisterin tietosisältö
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueenulkopuolelle
 9. Rekisterin suojaus
 10. Rekisteröidyn oikeudet
 11. Käsittelyperiaatteet asiakassuhteen päättyessä
 12. Yhteydenotot
 13. Tietosuojavastaava

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vitec Acute Oy, Y-tunnus 1836942-0

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Toimitusjohtaja Janne Vainio

sähköposti janne.vainio@vitecsoftware.com 
puh 03 339 509 89 (vaihde)

3. REKISTERIN NIMI
Myynnin ja markkinoinnin asiakastietorekisteri.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme asiakassuhteen ja/tai muun asiallisen yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöönpaneminen ja/tai suostumus.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään tai voidaan käyttää:

 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen asiakkaalle
 • Asiakastietojen rekisteröinti, asiakkaiden asiakastietojen (kuten osoitetietojen) muutosten tallentaminen
 • Asiakas-/toimittajasuhteen hoitaminen, kehittäminen sekä yhteydenpito
 • Suoramarkkinointikieltojen kirjaaminen ja toteuttaminen
 • Asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttaminen
 • Liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • Vitec Acute Oy:n palveluiden ja tapahtumien markkinointi

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:

 • Rekisteröidyn nimi
 • Asema asiakasorganisaatiossa
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Terveydenhuollon toimialue
 • Henkilötunnus ammatinharjoittajilta, jotka eivät ole hakeneet Y-tunnusta
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, asiakaskontaktihistoria, palvelun myyjätiedot sekä muita tietoja
 • Suoramarkkinointikielto

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri sisältää tietoja seuraavista lähteistä: rekisteröity on tai on ollut Vitec Acuten asiakas, käyttänyt Vitec Acuten palveluja, käynyt keskusteluja Vitec Acuten tai sen edustaman tahon kanssa, luovuttanut tietonsa Vitec Acutelle, osallistunut Vitec Acuten tapahtumiin ja/tai tilaisuuksiin tai tapahtumiin ja/tai tilaisuuksiin, joissa Vitec Acute on ollut mukana.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Vitec Acute ei luovuta rekisteröityjen tietoja säännönmukaisesti ulkopuolisille. Vitec Acute kuitenkin voi luovuttaa rekisteröityjen tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja saatetaan siirtää ulkopuoliselle taholle esimerkiksi lisämyynnin saamiseksi tai suoramarkkinointitarkoituksiin ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Tietojen suojauksen periaatteet:

A. Sähköinen aineisto
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietorekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason.

Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään asiakastuen käyttämiin tietojärjestelmiin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietojärjestelmiin pääsevät vain ennalta määritellyt henkilöt.

B. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu erikseen.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli rekisteröidyllä on itsellään pääsy tietoihin, tulee tietoja muokata itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. KÄSITTELYPERIAATTEET ASIAKASSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Asiakassuhteen päättyessä rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ja/tai säilytys ei ole enää tarpeellista viimeistään 12 kk kuluessa tai rekisteröidyn nimenomaisesta pyynnöstä aiemmin

12. YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

13. TIETOSUOJAVASTAAVA
VItec Acuten tietosuojavastaavana toimii Fondia Oyj
Acuvitec@fondia.com

<< Takaisin