Rekisteriseloste

Vitec Acute Oy

Vitec Acute Oy:n asiakastuen rekisteri. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14.

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Rekisterin pitämisen peruste
 5. Rekisterin käyttötarkoitus
 6. Rekisterin tietosisältö
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueenulkopuolelle
 9. Rekisterin suojaus
 10. Rekisteröidyn oikeudet
 11. Käsittelyperiaatteet asiakassuhteen päättyessä
 12. Yhteydenotot
 13. Tietosuojavastaava

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vitec Acute Oy, Y-tunnus 1836942-0

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Toimitusjohtaja Janne Vainio

sähköposti janne.vainio@vitecsoftware.com 
puh 03 339 509 89 (vaihde)

3. REKISTERIN NIMI
Vitec Acuten tukipalveluiden asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Vitec Acute rekisteröi asiakassuhteiden hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja rekisteröidyn suostumuksella.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Vitec Acuten tukipalveluihin Vitec Acuten tuotteiden puhelinneuvonta-, asennus-, neuvonta-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin sekä niihin liittyviin muihin palveluihin liittyen asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan, analysointiin, tilastointiin sekä tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, tuotteisiin ja palveluihin liittyvien väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan sekä Vitec Acuten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:

 • Rekisteröidyn nimi
 • Asema asiakasorganisaatiossa
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Terveydenhuollon toimialue
 • Henkilötunnus ammatinharjoittajilta, jotka eivät ole hakeneet Y-tunnusta
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, asiakaskontaktihistoria, palvelun myyjätiedot sekä muita tietoja
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä, tukipalvelutilanteessa tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Vitec Acute ei luovuta rekisteröityjen tietoja säännönmukaisesti ulkopuolisille. Vitec Acute kuitenkin voi luovuttaa rekisteröityjen tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja saatetaan siirtää ulkopuoliselle taholle esimerkiksi lisämyynnin saamiseksi tai suoramarkkinointitarkoituksiin ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Tietojen suojauksen periaatteet:

A. Sähköinen aineisto

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakasrekisterijärjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään asiakastuen käyttämiin tietojärjestelmiin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietojärjestelmiin pääsevät vain ennalta määritellyt henkilöt.

B. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja kulunvalvonnalla varustetussa tilassa. Tilassa asiakirjat on sijoitettu erillislukittavaan säilöön.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli rekisteröidyllä on itsellään pääsy tietoihin, tulee tietoja muokata itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. KÄSITTELYPERIAATTEET ASIAKASSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Asiakassuhteen päättyessä rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ja/tai säilytys ei ole enää tarpeellista viimeistään 12 kk kuluessa tai rekisteröidyn nimenomaisesta pyynnöstä aiemmin.

12. YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

13. TIETOSUOJAVASTAAVA
Vitec Acuten tietosuojavastaavana toimii Fondia Oyj
Acuvitec@fondia.com.

<< Takaisin