Visiona tiedonkulku ja läpinäkyvyys

Palvelujen tehokas tuottaminen on mahdotonta, jos tieto ei kulje. Suomalaista terveydenhuoltoa on jo vuosia pyritty ratkaisemaan isolla tasolla, vaikka pienet askeleet esimerkiksi tiedonkulun ja läpinäkyvyyden tehostamiseksi auttaisivat pitämään toiminnan elinvoimaisena. Onnistunut potilaan hoito edellyttää työtä yli organisaatiorajojen. Hoito pelkästään organisaation omissa hoitoprosesseissa ei takaa parasta lopputulosta.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Nykyteknologia mahdollistaa tehokkaan tiedonkulun eri toimijoiden ja järjestelmien välillä, jos niin vaan halutaan. Sähköisten palvelujen yleistyessä sujuvan yhteistyön merkitys kasvaa entisestään.

ACUTE yhdistää pienet ja keskisuuret terveydenhuollon toimijat markkinoilla. Haluamme olla auttamassa asiakkaitamme sujuvan yhteistyön ja tiedonkulun rakentamisessa yli organisaatiorajojen. Tavoitteenamme on rakentaa järjestelmällisesti toimiva ja kommunikoiva verkosto, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluntuottamisen organisaation koosta ja yksikön sijainnista riippumatta. 

Monipuolinen käyttäjäkunta on palvelumme rikkaus.

ACUTE-järjestelmän hienous on siinä, että asiakkaamme voivat rakentaa kumppanuuksia toistensa kanssa ja toimia markkinoilla palvelun tuottajana osana isompaa kokonaisuutta. Monipuolinen käyttäjäkunta on palvelumme rikkaus. Meidän Acusfääri-verkostostamme löytyy ammattilaisia aina työterveyshuollosta kuntoutukseen. Tuemme paikallista yrittäjyyttä ja olemme vaikuttamassa julkisen palvelutuotannon rakentumiseen työterveyshuollossa ja erikoisairaanhoidossa. Yhteentoimivuuden mahdollistaminen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välille on meidän missiomme. Haluamme olla luomassa verkostoa, jossa pienet ja keskisuuret toimijat voivat olla vahvasti mukana tuottamassa palvelujaan muun muassa ostopalveluiden, lähete- ja hoitopalautteiden, laskutuksen ja ammattilaisten kommunikoinnin näkökulmasta.

Resurssien saatavuuden turvaaminen mahdollistaa potilaan paremman hoidon. Se vaatii yhteispeliä, jonka perustana on järjestelmien yhteentoimivuus.

Tiedonkulusta hyötyvät kaikki. Potilastietojen saatavuus on olennaista, sillä kun samoja tutkimuksia ei toisteta, diagnostiikka helpottuu, resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät. Samalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen kuilu kapenee, kun eri alojen asiantuntijat voivat konsultoida toisiaan.

Resurssien saatavuuden turvaaminen mahdollistaa potilaan paremman hoidon. Se vaatii yhteispeliä, jonka perustana on järjestelmien yhteentoimivuus.

Saumaton tiedonkulku on avain myös tiedolla hoitamiseen. Ammattilaiset pystyvät tekemään päätöksiä olemassa olevien terveystietojen pohjalta. Lisäksi prosessit tehostuvat, kun potilastiedot seuraavat potilasta sähköisesti. Asiakkaan hoitoketju ei katkea sen vuoksi, että asiakaspaperit tai lähetteet olisivat hukkuneet matkan varrella.

Palvelumuotoilu nousee uudelle tasolle alueellisen verkostoitumisen helpottuessa. Tekniset integraatiot eri toimijoiden välillä tekevät asiointiprosesseista suoraviivaisempia. Manuaalisen työmäärän pienentyessä ammattilaisen aikaa vapautuu asiakkaalle, jolloin myös päätöksenteko paranee.

Terveydenhuoltopalvelujen kehittämisessä on lopulta kyse hyvinvoinnin parantamisesta niin, että uudistuksista hyötyy ammattilaisten ja asiakkaiden ohella koko yhteiskunta. Acusfääri on meidän visiomme ratkaisusta kotimaisen terveydenhuollon parantamiseksi.